Cześć, 14 września ukazała się Twoja publikacja zatytułowana „Independent Type – Niezależne projektowanie krojów pisma z Polski”. Książka jest dyplomem magisterskim realizowanym w Pracowni Znaku i Typografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu ale przede wszystkim efektem Twoich badań oraz rozmów z osobami zajmującymi się projektowaniem krojów pisma.

To wywiady, pytania, sugestie i przemyślenia a także materiał czysto wizualny, obrazkowy.

Hello, on the 14th of September you published a publication entitled “Independent Type – Independent type design from Poland”. The book is your Master’s diploma project created at the Sign and Typography Studio at the University of Fine Arts in Poznań but most of all it is an outcome of your research and conversations with people engaged in type design.

The book consists of interviews, questions, suggestions, thoughts but also purely visual, image-based material.

Zanim porozmawiamy o książce, zacznijmy ogólnie od tematu projektowania. Co spowodowało, że postanowiłaś studiować projektowanie graficzne? W jaki sposób po raz pierwszy zetknęłaś się z projektowaniem liter?

Zawsze lubiłam coś tworzyć lub rysować. Spędzałam też długie godziny przy komputerze. Postanowiłam to połączyć, idąc na studia. W ostatnim roku liceum zapisałam się na kurs rysunku Perspektywa w Warszawie. Chciałam aplikować na architekturę wnętrz lub grafikę komputerową. Ze względów finansowych wybrałam wtedy studia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Studia były wówczas jednymi z tańszych w stolicy na tym kierunku, bo był to nowy i eksperymentalny kierunek na tej uczelni. Miałam tam zajęcia z wieloma uznanymi projektantami, których bardzo cenię. Byłam wtedy pochłonięta każdym aspektem branży graficznej, działałam interdyscyplinarnie. Typografię traktowałam wtedy jeszcze z dystansem i niepewnością. Wykładowcom WSISIZ udało się zarazić mnie pasją do składu i łamania. Zakochałam się w publikacjach oraz związałam z tym obszarem swoją pracę zawodową. Składałam wtedy na zlecenie sporo magazynów i katalogów. Skupiłam się też na grafice trójwymiarowej.

Zawsze czułam, że typografia w projektach jest ważna, ale prawdziwa miłość do liter zrodziła się we mnie podczas studiów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdy trafiłam do Pracowni Znaku i  Typografii. Uczelnia nie uhonorowała dyplomu z poprzedniej uczelni technicznej przy rekrutacji na studia magisterskie. Rozpoczęłam licencjat z tego samego co wcześniej – z projektowania graficznego, ale już na uczelni artystycznej i zamieszkałam na stałe w Poznaniu.

Uczyłam się typografii i projektowania krojów pod okiem prof. Krzysztofa Kochnowicza. Podczas jednych z pierwszych zajęć w pracowni mieliśmy wprawki kaligraficzne, to było dla mnie coś na kształt odkrycia, czułam, że mnie to naprawdę wciąga. Pod koniec studiów licencjackich postanowiłam uczyć się kaligrafii i projektowania krojów bardziej na serio. Początki były trudne: profesor odrzucał każdy mój projekt, nad korektami spędzałam całe dnie, czasem wracałam do domu załamana, że niewiele mi wychodzi, ale postanowiłam się nie poddawać.

Dziś na przykład kroje dyplomowe narysowałabym zupełnie inaczej (śmiech), ale sam proces i dochodzenie do wprawy rozpaliło we mnie pasję. Chyba mam taką konstrukcję, że nie poddaję się zbyt łatwo i w trudnościach wykuwa się we mnie szczególna determinacja. Mam wrażenie, że podczas realizowania mojego kroju Katarinka, który był częścią dyplomu licencjackiego, zaczęłam nabierać pewności, że jest to coś, co chcę robić w przyszłości. Uważam prof. Krzysztofa za swojego głównego mentora w zakresie projektowania krojów.

Before talking about the book itself, let’s start more generally with graphic design. How come you decided to study graphic design? When was the first time you got involved with type design?

I’ve always liked to create things or to draw. I spent long hours by the computer screen. I decided to connect that when choosing my studies. During my last year of high school I signed up for a drawing course at Perspektywa school in Warsaw. I considered applying for Interior Design or Computer Graphics. For financial reasons, I chose Warsaw School of Information Technology (WIT). Those were one of the cheapest studies at that time because the department was new and experimental. The classes were conducted by well-known designers that I appreciate. I was very much engaged with every single aspect of the industry, my actions were very interdisciplinary. At that time my approach towards typography was rather distanced and full of uncertainty. The professors of WIT (WSISIZ) were able to share with me their passion for typesetting. I fell in love with publication design and took this career path. I designed and typeset many magazines and catalogues at that time. I also focused on 3D graphics.

I always felt that typography is important but I truly fell in love with letters during my studies at the University of Fine Arts in Poznań – The Sign and Typography Studio. The University didn’t accept my previous diploma so I had to start Bachelor’s course all over again, studying the same classes but at the artistic university. I moved to Poznań for good.

I learned about typography and type design from Professor Krzysztof Kochnowicz. During one of the first meetings we practised calligraphy, it was a kind of revelation for me, it felt very engaging. At the end of my second Bachelor I decided to practise and learn both calligraphy and type design more seriously. Beginnings were difficult: Professor didn’t approve any of my projects and so I spent long days doing corrections. Sometimes I came back home completely heartbroken that I cannot achieve anything but I decided not to give up.

Today, I’d design my Master’s diploma typefaces completely differently (laughs) but the process itself and the feeling, observation that things are getting better and better fuelled my passion. It is probably how I am, I do not give up easily and facing difficulties helps me to find even more determination. I think that during the process of designing Katarinka typeface, part of my Bachelor project, I began to be more certain that type design is what I’d like to do in the future. Professor Krzysztof Kochnowicz is my main mentor in the field of type design.

Najcenniejsza lekcja z Pracowni Znaku i Typografii?

Dostałam ją po obronie mojej pracy magisterskiej, gdy wysłałam do profesora e-mail z podziękowaniami za cenne nauki z 5 lat. Zabrzmi to bardzo prosto, ale napisał bym pamiętała, że bez determinacji i  zaangażowania nie będzie efektów. Przypomniał mi się wtedy bonmot słynnej polskiej himalaistki, Wandy Rutkiewicz (zacytuję swobodnie, z pamięci): łyk wody nie smakuje nigdzie tak dobrze, jak po wejściu na szczyt. Staram się o tym pamiętać.

What is the most valuable lesson you’ve learned at the Sign and Typography Studio?

I got it after my Master’s degree. I’ve sent an e-mail to my professor saying: Thank you for valuable lessons I received from you during the 5 years of studies. It may sound very simple but he wrote back that I must always remember that without determination and engagement there won’t be any positive results. It reminded me of a quote by Wanda Rutkiewicz, a famous polish Himalayan mountaineer, who once said (not a direct quote): A sip of water tastes the best at the peak of the mountain, after a climb. I try to remember that.

Książka złożona jest Twoim krojem pisma, w jaki sposób pracowałaś nad projektem?

Na początku chciałam stworzyć dwa kroje. Jeden ozdobny, displayowy do nagłówków, a drugi – klasyczną humanistyczną triadę bezszeryfową: Regular, Italic, Bold – do składu publikacji i wyświetlania na urządzeniach. Profesor doradził mi, abym skupiła się tylko na tym drugim. Nie miałam szczegółowego planu, za dużo się wokół mnie działo. Uczelnia miała wymóg, by praca teoretyczna oparta na badaniach miała tożsamy tytuł do pracy praktycznej.

W ramach pracy praktycznej zrobiłam Szykovnię Sans, a jako dodatek wydawnictwo z Q&A, wywiadami projektantów oraz materiałem wizualnym: wzornikami typograficznymi i fontami w użyciu. Książka była efektem badań teoretycznych do dyplomu nad zjawiskiem “Independent Type” oraz rynkiem krojów pisma. Wywiady z projektantami pochłonęły tak wiele czasu, iż mimo że zaczęłam dyplom 1,5 roku wcześniej, to część teoretyczną pracy pisałam dwa tygodnie przed terminem końcowym. Badania kontynuowałam również po obronie dyplomu.

The book is typeset with your typeface. Can you share the process behind the design?

Initially, I wanted to design two typefaces. One of them was supposed to be more decorative – a display, for headers. The other one was to be a classical humanistic sans serif in three weights: Regular, Italic and Bold for typesetting texts and for screen purposes. Professor suggested that I focus only on the second one. There was no exact plan, so much was happening around me. The University required that the theoretical paper was based on research and it had to have the same title as the practical part.

For my practical project I designed Szykovnia Sans and as an extra I did the publication with Q&A – consisting of interviews and visual materials such as specimens and images of fonts in use. The book was outcome of a theoretical research on the phenomena called “Independent Type” as well as the type design industry. Interviewing the designers consumed so much time that even though I started my diploma project 1,5 year before the final term I was writing the theoretical part two weeks before the final term. I continued the research after my Master diploma.

Jaką radę dałabyś osobom planującym zająć się projektowaniem krojów?

Nie wiem, czy to rada dla innych czy dla samej siebie, ale nie warto się poddawać, jeżeli nas to pasjonuje. Wszystko przychodzi z czasem. Pod względem kreślenia krojów – nie kierujcie się matematyką, tylko własnym okiem. Sama planuję poszukać mentoringu, wziąć udział w ciekawych konferencjach. Zachęcam do pracy w większym zespole projektowym i dzielenia się z innymi nawet podstawową wiedzą, bo często sami o niej zapominamy.

What hint would you give to someone who is planning to practise type design?

I’m not sure if this is a hint for others or rather for myself but it is worth not to give up if we feel passionate about it. It requires time. Considering the technical aspects of type design – do not focus on numbers, mathematics but rather on your own eye. Myself, I am planning to search for some kind of mentoring and to take part in interesting conferences. I encourage to work in bigger teams and share basic knowledge with others – we often forget about that.

Publikacja składa się z kilku części, czy możesz je skrótowo przybliżyć czytelnikom i czytelniczkom?

Książka ma siedem części. Pierwsza to esej z wynikami moich badań. Druga to Q&A z wybranymi odpowiedziami respondentów. Trzecią sekcję tworzą wywiady z projektantami. Na czwartą składają się wzorniki krojów pisma, a piąta pokazuje je w praktycznym użyciu. Szósta i siódma część zawiera biogramy projektantów i wykazy krojów pisma, wydawców oraz studiów graficznych.

The publication consists of various parts, can you describe them shortly for potential readers?

The book consists of seven parts. First of them is the essay with outcomes of my research. Next, there is Q&A with selected designers’ responses. Third part consists of interviews. Fourth part are specimens. Fifth part presents typefaces in use. Sixth and seventh parts are consisting of bios, lists of typefaces, publishers and design studios.

Dla kogo jest przeznaczona publikacja “Independent Type – Niezależne projektowanie krojów pisma z Polski”? Kto z niej najlepiej skorzysta?

Książka jest skierowana do każdego użytkownika krojów pisma, niezależnie czy ma on wykształcenie formalne w dziedzinie projektowej czy nie. Będzie to dobra książka dla miłośników kultury wizualnej. Najwięcej wyniosą z niej początkujący adepci sztuki projektowania krojów lub typo-zajawkowicze planujący bliżej poznać środowisko i rynek krojów pisma. Muszę jednak uprzedzić, że nie jest to podręcznik do typografii czy liternictwa. Nie jest to również stricte album z inspirującymi przykładami. Dla zawodowych projektantów może być raczej branżową ciekawostką w której będą mogli przeczytać opinie innych profesjonalistów z branży na tematy dotyczące pracy projektowej i sfery biznesowej.

Książka jest napisana bezpośrednim językiem. Dodałam do niej słowniczek z wyjaśnieniami różnych pojęć wyjaśniający podstawowe zagadnienia z dziedziny. Spokojnie może ją więc przeczytać zarówno specjalista od PR, marketingu, osoba pracująca jako grafik w wydawnictwie czy agencji bądź student z  zajawką typograficzną.

Who should read “Independent Type – Independent type design from Poland” publication? Who will benefit most?

The book is for anyone using typefaces, no matter if you are educated in graphic design or not. This will be a good reading for lovers of visual communication. Young adepts of type design as well as typo-lovers will benefit most as they will be able to get to know the industry and the designers. This is not a handbook for typography or lettering, let me make this clear. Also it is not really an album with inspirational images. For professionals it might be some kind of industry trivia that allows them to get to know opinions of other professional designers – on their practice as well as various aspects of business.

The book is written in a direct language. I added a dictionary with various terms explaining the basic terminology of the industry. If you are a PR or marketing specialist, you work as graphic designer for publishing house, or agency or maybe you are a student who’s fancy in typography – you will surely be able to read it.

Oprócz projektowania krojów, prowadzenia studia projektowego oraz opublikowania publikacji rozwijasz również profile na mediach społecznościowych, w których dzielisz się swoimi przemyśleniami na temat rynku projektowego. Czy dostrzegasz brak tego typu treści w języku polskim?

Bardzo dobre pytanie. Zdecydowanie dostrzegam, że tego brakuje. Podczas prowadzenia badań słyszałam to praktycznie od każdego projektanta. Jest powszechny problem z dostępnością wiedzy biznesowej i praktycznej. Zwykle książki piszą o historii projektowania krojów pisma, są teoretycznymi lub technicznymi podręcznikami. Brakuje pozycji bardziej biznesowych o holistycznym ujęciu. Tradycyjne  sposoby prowadzenia biznesu e-commerce w tej branży się nie sprawdzają. Twórcy prowadzą swoje biznesy, marketing, PR intuicyjnie i nikt nie chce się taką wiedzą dzielić, o ile – kolokwialnie mówiąc – nie pociągnie się ich za język. Pomyślałam, że jeżeli mogę dopomóc środowisku swoją pracą w usystematyzowaniu wiedzy, to czemu nie? Zapytałam projektantów o wiele rzeczy związanych nie tylko z projektowaniem, ale wszystkim poza nim, np. o możliwość zarobkowania, licencjonowanie krojów, modele biznesowe czy dystrybucję. Wykorzystałam w pełni możliwość rozmawiania z projektantami. Przyznam, że budziło to spore kontrowersje. Miałam obawy, że respondent może przerwać wywiad w trakcie, a zdarzało mi się rozmawiać z projektantami kilkakrotnie po kilka godzin. Możliwość czerpania wiedzy bezpośrednio od praktyków napędzała mnie do dalszych badań. Pomyślałam, że mam okazję porozmawiać z topowymi projektantami i zapytać ich o metody pracy, autorskie sposoby na prowadzenie biznesu. Niestety nie wszystko mogło zostać zostać upublicznione.

Besides designing typefaces, leading design studio, publishing the publication you also work on developing various profiles on social media where you share your thoughts on graphic design industry. Do you observe a lack of this kind of content in polish language?

Very good question. Certainly I can observe this kind of lack. While doing the research, almost every designer I interviewed confirmed that. It is a common problem with accessibility of practical and business knowledge. Usually books are more about history of type design – mostly theoretical or technical handbooks. We need more books about business, in a holistic approach. Traditional ways of doing e-commerce business won’t apply in this industry. The designers run their own businesses, doing their own marketing and PR completely intuitively and none of them wants to share their knowledge – if you don’t force them to do so. I thought that if I can help the industry by systematising what I’ve learned, why not? I asked many designers about a lot of things connected not only with design but also about possibilities to earn, how to license fonts, different business and distribution models. I fully used the possibility I had to talk with them. I must admit, there were many controversies. Sometimes I worried that the designer might stop the interview. Sometimes we talked couple of times for multiple hours. Being able to talk with all those designers and learn from them fuelled me to do more research. I thought that I had a possibility to talk with the best designers and ask them about their methodology, their own, personal ways of doing business. Unfortunately, some parts couldn’t be published.

Czy planujesz nadal rozwijać i projektować kroje?

Tak. Planuje rozbudować Szykovnię Sans i Katarinkę. Mam też kilka pomysłów na kroje typowo displayowe lub serie liternicze. Chciałabym edukować się w tym zakresie, nie tylko teoretycznie, ale również przez praktykę.

Are you planning to still develop and design typefaces?

Yes. I plan to extend Szykovnia Sans and Katarinka. I have other ideas for display typefaces as well as fore series of lettering projects. I would like to further educate myself in type design, not only in theory but also in practice. 

Realizując tego typu przedsięwzięcie (publikacja), zdobyłaś niewątpliwie znaczące doświadczenie. Jakiego wyzwania projektowego chciałabyś się teraz podjąć?

Nie ma takiego, którego nie chciałabym się podjąć (śmiech). Najchętniej robiłabym wszystko, co jest związane z projektowaniem krojów, z liternictwem. Kaligrafię lubię, ale bardziej traktuje ją jako bazę do innych realizacji. Na razie chcę połączyć typografię, liternictwo, projektowanie krojów i design dla marek z digitalem, z technologami cyfrowymi i internetowymi. Ostatnio polubiłam się też z UI oraz UX z racji prowadzenia firmy graficzno-digitalowej. W sytuacji idealnej przeważałyby realizacje brandingowe, liternicze i kroje pisma 🙂 Zobaczymy, co czas przyniesie. Zamierzam mocno rozbudować swoje portfolio typograficzne i być może kiedyś zaaplikować do Type&Media w Hadze.

By doing this type of project (publication) you gained a valuable experience. What type of design challenge would you like to try now?

There is no design challenge that I would not like to try! (laughter). Most preferably I’d do anything that is connected with type design or lettering. I like calligraphy too but I treat it more as a base to do other things. For now on I’d like to connect typography, lettering, type design and design for brands with internet and digital technologies. Recently I try to get to know UI and UX better, as the company we started is about digital design. In a perfect scenario, more branding projects but also lettering and type design 🙂 Let’s see what happens. I’m planning to expand my typographical portfolio and apply to Type&Media at Hague one day.

Czym jest dla Ciebie niezależność?

Dla mnie jest to możliwość realizowania celów w każdym aspekcie życia według własnej wewnętrznej wizji. W sferze zawodowej przełożyłoby się to na możliwość pracy przy projektach, które mnie inspirują, rozwijają, wnoszą coś do życia mojego i innych. Może to być to w formie pracy zespołowej. 

How do you define independence?

For me it is about being able to realise your aims in every aspect of your life, according with your inner vision. In professional aspects it is about being able to work on projects that inspire, that allow me to develop and learn. Projects that bring some value to my life and others as well. And it could be a form of group work.

Ulubione litery?

Lubię &, f, małe dwupiętrowe g, k, z bo w fontach szczególnie skryptowych można poszaleć z swashami i obłościami.

Your favourite letters?

I like &, f, double-storage g, k, z as in script typefaces you can go crazy with swashes and round parts.

Gdzie najlepiej śledzić Twoją działalność projektową oraz gdzie będzie można nabyć publikację?

Publikacja będzie dostępna tylko i wyłącznie na stronie book.hellotype.pl.
E-booka będzie można pobrać w formie PDF’a w formule
Zapłać, ile chcesz. Dodatkowo sam esej z wynikami badań będzie do przeczytania online bez potrzeby pobierania pliku PDF.

Zachęcam do zaglądania na profile społecznościowe Hello Type Studio. 27 maja 2022 połączyłam z mężem programistą siły pod wspólną marką. Jest to jednak mój prywatny, nisko budżetowy, niezależny projekt, a nie produkt firmowy. Można również obserwować moje prywatne profile na Behance oraz Instagramie.

What is the best way to follow your activities and where the book will be available?

The publication is exclusively available at book.hellotype.pl.
You can download E-book in PDF for the “Pay What You Want” price. Additionally, the essay, the outcome of my research, is available for online reading, without payment or downloading.

I encourage everyone to follow social media profiles of Hello Type Studio. On 27th of May 2022 my husband and we decided to connect our powers into one brand. But the book is my personal projects, low budget and independent projects – not a product of our company. You can also follow my profiles at Behance or Instagram.

 

 

Independent Type – book

Facebook
Instagram
Behance
Instagram

Header set in Monter typeface 🙂